Länkstig

Pienetteot_haitari

Pienet teot väestötutkimus: Vaikuttava elintapojen ja mielen hyvinvoinnin edistäminen Pohjois-Savon aikuisväestössä

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä toteuttamassa elintapojen ja mielen hyvinvoinnin -interventiotutkimuksessa tutkitaan pohjoissavolaisten työikäisten mielenterveyttä ja hyvinvointia, päihteiden käyttöä ja niiden taustalla olevia tekijöitä. Tavoitteenamme on kehittää hyvinvointialueen ja sen asukkaiden käyttöön vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja. 

Tutkimukseen kutsutaan henkilökohtaisesti 15 000 18–64-vuotiasta pohjoissavolaista väestörekisterin tietojen perusteella. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit halutessasi osallistua tutkimukseen: 

  • jos olet saanut postitse saapuvan henkilökohtaisen kutsukirjeen,
  • sinulla on riittävä suomen kielen taito ja
  • käytettävissänne on mobiililaite, jolla voitte vastata tutkimuskyselyihin sähköisesti ja käyttää terveellisiä elintapoja edistävää BitHabit-mobiilisovellusta.  

Alta löydät tarkemmat tiedot tutkimuksesta sekä ohjeet osallistumiselle.

 

Tiedote tutkimuksesta tutkittavalle:

Huom! Teksti luonnos vaihdettava viimeiseen versioon ennen aloitusta!

Pyyntö osallistua tutkimukseen 

Sinua pyydetään osallistumaan elintapainterventiotutkimukseen, jossa tutkitaan aikuisten 18–64-vuotiaiden pohjoissavolaisten mielenterveyttä, mielen hyvinvointia ja elintapoja erityisenä tavoitteena parantaa niitä digitaalisella elintapainterventiolla. Yhteystietosi on saatu väestötietojärjestelmästä poimitusta satunnaisotoksesta. 

Sen jälkeen, kun olet perehtynyt tähän tiedotteeseen ja sinulle on selvitetty tutkimuksen kulku ja olet saanut esittää kysymyksiä, sinulta kysytään halukkuutta osallistua tutkimukseen. Jos haluat osallistua tutkimukseen, sinulta pyydetään sähköisesti allekirjoitettu suostumus tutkimukseen osallistumisesta. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen alueellinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja antanut siitä puoltavan lausunnon.  

Osallistumisen vapaaehtoisuus 

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit keskeyttää osallistumisen tai peruuttaa suostumuksen syytä ilmoittamatta milloin tahansa tutkimuksen aikana ottamalla yhteyttä tutkimuksen toteuttajiin.  

Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta saamiinne hoitoihin tai palveluihin. 

Tutkimuksen toteuttaja 

Tutkimuksen toteuttaa Pohjois-Savon hyvinvointialue (PSHVA) yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston (UEF) Vaikuttavuuden talon ja Wellpro Impact Solutions Oy:n kanssa.  

Johtava tutkija: Professori Tomi Mäki-Opas 

Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo, Yhteiskuntatieteiden laitos 

Pohjois-Savon hyvinvointialue, Hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus 

Puhelinnumero: 050 3234020 

Sähköpostiosoite: tomi.maki-opas@uef.fi 

 

Projektikoordinaattori: Projektipäällikkö Jari Heiskanen  

Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos  

Puhelinnumero: 040 355 2407  

Sähköpostiosoite: jari.heiskanen@uef.fi  

 

Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia pohjoissavolaisten aikuisten elintapoja, mielenterveyttä ja hyvinvointia. Erityisesti tavoitteena on edistää terveellisiä elintapoja sekä parantaa mielenterveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, suosituksia ja vaikuttavia sekä kustannusvaikuttavia toimintamalleja mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi, mielenterveyden vahvistamiseksi sekä päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Pohjois-Savossa. 

Kutsumme elintapainterventiotutkimukseen yhteensä 15 000 18–64-vuotiasta pohjoissavolaista. Osallistujat poimitaan Pohjois-Savon asukkaista kunnittain ja sukupuolen mukaan painotettuna satunnaisotoksena. Osallistujat arvotaan neljään ryhmään, jotka aloittavat elintapaintervention kolmen kuukauden välein. Olet soveltuva osallistumaan tähän tutkimukseen:  

jos olet saanut henkilökohtaisen kutsun tutkimukseen,  

kuulut yllä olevaan ikäryhmään ja asut Pohjois-Savossa sekä  

sinulla on käytössä henkilökohtainen mobiililaite (tai tietokone) sekä siinä internet-yhteys. 

Elintapainterventiossa tutkittavien käyttöön tarjotaan terveellisiä elintapoja ja mielen hyvinvointia edistävä BitHabit mobiilisovellus. Odottaessasi intervention alkua osaltasi, sinun oletetaan jatkavan nykyisten palveluiden käyttöä normaalisti ja saavan normaalin terveys- ja hyvinvointitiedon kuten aikaisemminkin.  

Kaikki tutkittavat vastaavat lyhyeen digitaaliseen elintapoja ja hyvinvointia koskevaan kyselyyn neljä kertaa (kolmen kuukauden välein) tutkimuksen aikana. Koska tutkittavat aloittavat sovelluksen käytön eri aikoina, voimme vastausten perusteella arvioida, kuinka paljon digitaalisen elintapaintervention voidaan olettaa vaikuttavan elintapoihin, mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Intervention aikaansaamia muutoksia BitHabit sovelluksen käyttäjien elintavoissa, mielenterveydessä ja hyvinvoinnissa verrataan odotuslistalla olevien tutkittavien elintavoissa ja hyvinvoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Tämän lisäksi kaikista osallistujista kerätään tietoja useista rekistereistä aina vuosi ennen tutkimuksen käynnistymistä ja jatketaan 10 vuotta tutkimuksen päättymisen jälkeen aina vuoteen 2035 asti. Hyvinvointialueen rekistereistä yhdistämme asiakkaan yleisen edun mukaisesti terveystietoja esim. erikoissairaanhoidon (Uranus) ja perusterveydenhuollon (Pegasous, Lifecare) järjestelmistä. Kansallisista rekistereistä yhdistämme tietoja esim. Kansaneläkelaitoksen rekistereistä (esim. sairasvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset, Sairaanhoitokorvaukset (esim. lääkkeet maksuriveittäin), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekistereistä (esim. sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri mukaan lukien työterveyshuolto ja kotihoito), Tilastokeskuksen FOLK-tietokannasta ja Työllisyyspalveluiden rekistereistä (esim. terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöä sekä niiden kustannuksia). Rekisteritietojen avulla voimme mahdollisimman luotettavasti arvioida kehitettyjen palveluiden ja toimintamallien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta mielenterveyden, mielen hyvinvoinnin ja elintapojen edistämiseksi. 

Tutkimuksen kulku 

Tutkimukseen osallistuminen kestää sinun näkökulmastasi ensimmäisestä kyselystä laskien 12 kuukautta. Tällä verkkosivulla voit tutustua tutkimukseen sekä tarvittaessa olla yhteydessä tutkijoihin, mikäli sinulla on tutkimukseen liittyen kysyttävää. Kun olet tehnyt tietoon perustuvan päätöksen osallistua tutkimukseen, voit tehdä sen tämän sivun alaosassa olevasta linkistä. Ilmoittautuessasi vapaaehtoisesti tutkimukseen, sinun tulee tunnistautua pankkitunnuksillasi ja allekirjoittaa sähköisesti suostumus osallistua tutkimukseen. Annettuasi suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta, sinun odotetaan noudattavan tutkimukseen liittyviä ohjeita. Sinulle tiedotetaan, jos tutkimukseen sattuisi tulemaan muutoksia, jotka saattaisivat vaikuttaa siihen osallistumiseen. 

Tämän jälkeen siirryt ensimmäisen digitaalisen kyselyn täyttämiseen, joka kestää noin 10–15 minuuttia. Kyselyn avulla selvitämme taustatietojasi, mielenterveyttäsi, hyvinvointiasi, elintapojasi ja muita näiden taustalla olevia tekijöitä kuten osallisuuden ja toimijuuden kokemusta (esim. omia taitoja ja kykyjä edistää terveyttä ja hyvinvointia). Kyselyn täyttämisen yhteydessä pyydämme puhelinnumeroasi ja sähköpostiosoitettasi, joiden avulla kirjaudut elintapainterventiossa käytettäviin digitaalisiin sovelluksiin ja voit vastaanottaa viestejä tarvittaessa liittyen tutkimuksen tiedonkeruuseen, elintapaohjaukseen tai tarvittaessa hoitoon ohjaamiseen. 

Täytettyäsi ensimmäisen digitaalisen tutkimuskyselyn, voit jäädä odottamaan kutsua BitHabit sovellukseen. Tutkimukseen osallistuvat aloittavat sovelluksen käytön neljässä ryhmässä kolmen kuukauden välein. Kun on sinun aikasi aloittaa sovelluksen käyttö, saat sähköpostilla tai tekstiviestillä tunnuksen, jolla voit kirjautua BitHabit sovellukseen. 

Kaikille tutkimukseen osallistuneille toistetaan verkkokysely 3, 9 ja 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä kyselystä. Saat sähköpostitse tai tekstiviestillä kutsun vastata verkkokyselyyn, jonka vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia eikä vaadi sinulta muita toimenpiteitä. 

Verkkokyselyn lisäksi, tulemme rekisteritiedon avulla arvioimaan kehitettyjen palveluiden ja toimintamallien vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta mielenterveyden, mielen hyvinvoinnin ja elintapojen edistämiseksi. Rekisteritietojen yhdistämiseen haetaan tarvittavat viranomaisluvat ja tietoja käsitellään pseudonymisoituna toisiolain mukaisessa käyttöympäristössä. 

Tutkimuksen mahdolliset hyödyt 

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole sinulle hyötyä. Tutkimuksesta saadun tiedon perusteella on tarkoitus kehittää vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia palveluita ja toimintamalleja, joilla voidaan edistää terveellisiä elintapoja, mielenterveyttä ja hyvinvointia sekä auttaa vähentämään päihteiden käyttöä Pohjois-Savossa ja mahdollisesti laajemminkin Suomessa. 

Tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja epämukavuudet 

Tästä tutkimuksesta tutkittavalle mahdollisesti aiheutuvat haitat liittyvät käytettyyn aikaan ja vaivaan. Kyselylomakkeisiin vastaamisessa kuluu kerralla noin 10–15 minuuttia ja tämä toistetaan neljä kertaa vuoden aikana, kolmen kuukauden välein. Lisäksi tutkittava saa käyttää terveellisiä elintapoja ja hyvinvointia edistävää BitHabit sovellusta itse haluamallaan tavalla. Ensimmäisenä sovelluksen käyttöönsä saavat voivat käyttää sovellusta 12 kuukauden ajan ja viimeisenä sovelluksen käyttöönsä saavat kolmen kuukauden ajan. Tutkimukseen ei liity terveydellisiä riskejä. 

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus 

Henkilötietojasi käsitellään tieteellistä tutkimustarkoitusta varten. Sinusta kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki  

tietojasi käsittelevät tahot ja henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Tarkempi kuvaus tutkimuksessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy tästä linkistä (liite 1). 

 

Tutkimuksen kustannukset ja korvaukset tutkittavalle 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta sinulle korvausta. 

Tutkimuksen rahoitus ja tutkijoiden sidonnaisuudet 

Tutkimus on Euroopan Unionin (Next Generation EU) rahoittama, ja rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä (Kestävän kasvun rahoitus). Tutkijoille ei makseta erillistä korvausta tutkimuksen tekemisestä. Tutkijoilla ei ole sidonnaisuuksia. 

Tutkittavien vakuutusturva 

Tutkimuksella on Pohjois-Savon hyvinvointialueen potilasvahinkovakuutus, joka kattaa potilasvahingot tieteellisen tutkimuksen osalta. 

Tutkimustuloksista tiedottaminen 

Kyseessä on tieteellinen tutkimus, jonka tulosten valmistumisessa voi mennä useita vuosia. Tutkimustulokset julkaistaan asianmukaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, ja niistä tiedotetaan myös tiedotusvälineille. Jos vastauksesi tutkimuksen kyselyihin herättävät tutkimusryhmässä huolta terveydestäsi tai hyvinvoinnistasi, ohjaamme sinut tarvittaessa asianmukaiseen jatkohoitopaikkaan. 

Tutkimuksen päättyminen 

Tämän interventiotutkimuksen toteuttaminen kestää kunkin tutkittavan osalta noin 12 kuukautta, mutta tutkimusta voidaan jatkaa rekisteritiedoin useita vuosia sen jälkeen. Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan julkaista useita vuosia tutkimuksen päättymisen jälkeen. 

Tutkimus ei vaikuta millään tavalla saamiisi sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoihin tai palveluihin, jotka myös jatkuvat entiseen tapaan tutkimuksen päättymisen jälkeen. 

Lisätiedot 

Tutkimukseen liittyvissä asioissa pyydämme sinua ensisijaisesti olemaan yhteydessä tutkimuksen projektikoordinaattoriin. 

 

Johtava tutkija: 

Professori Tomi Mäki-Opas 

Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo, Yhteiskuntatieteiden laitos 

Pohjois-Savon hyvinvointialue, Hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus 

Puhelinnumero: 050 3234020 

Sähköpostiosoite: tomi.maki-opas@uef.fi 

 

Projektikoordinaattori: 

Projektipäällikkö Jari Heiskanen  

Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos  

Puhelinnumero: 040 355 2407  

Sähköpostiosoite: jari.heiskanen@uef.fi   

LIITE 1: Kuvaus tutkimuksessa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvät tutkittavan oikeudet 

Kaikki tiedot kerätään, käsitellään ja säilytetään sekä raportoidaan noudattaen Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) eettisiä ohjeita ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuksen aikana muodostuvasta henkilötietorekisteristä laaditaan rekisteriseloste, joka on julkinen hankkeen verkkosivuilla. Rekisterinpitäjänä tutkimuksessa on Pohjois-Savon hyvinvointialue, joka vastaa tutkimuksen yhteydessä tapahtuvien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisteriselosteen laatimisesta ja muusta tietoturvaan liittyvästä dokumentoinnista. Tutkimusrekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Tietojen kerääminen perustuu tutkimussuunnitelmaan. 

Henkilötietojen käsittelyn lakiperusteena on yleiseen etuun perustuva tieteellinen tutkimus. (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6 artiklan 1 kohta e-alakohta yhdistettynä 9 artiklan 2 kohdan j-alakohtaan). Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan PSHVA:n Tiedolla johtamisen tiimin jäsenet, sekä raportointiyksikkö, ön controller-toimijat (erikseen nimetyt henkilöt), joiden työtehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu. ja hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskuksen tutkijat. He kaikki ovat salassapitovelvollisia. Lisäksi tietoja voi käsitellä pseudonymisoituna muut tutkimusryhmän jäsenet tietoturvallisessa ympäristössä (T3 tutkijan työtila). Rekisterinpitäjän puolelta tietoja käsittelevät tiedolla johtamisen tiimin jäsenet ja raportointiyksikön controller-toimijat rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Tämä lLisäksi Wellpro Impact Solutionsin vastuuttama henkilö toimii väliaikaisesti hHenkilötietojen käsittelijänä aineiston keruuvaiheessa toimii Wellpro Impact Solutionsin vastuuttama henkilö, keruun jälkeen minkä jälkeen tiedot siirretään tietoturvallisesti rekisterinpitäjälle. Tietoja voidaan myöhemmin käyttää toisiolaissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. 

Kaikkia tutkimuksessa kerättäviä tietoja käsitellään tietojen keräämisen jälkeen koodattuina. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tietoturvallisessa ympäristössä. Henkilötunnisteet sisältävän tiedon säilytys on PSHVA:n tietoallas. Yliopiston tutkijoilla ei ole pääsyä tunnisteelliseen tietoon. Tätä tutkimusta varten tietoa pseudonymisoidaan ja pseudonymisoidun tiedon käsittely tapahtuu tietoturvallisessa tutkijan työtilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että nimi ja henkilötunnus poistetaan ja korvataan yksilöllisellä tunnuskoodilla. Tämän jälkeen tutkittavia koskevia tietoja ei voida tunnistaa ilman koodiavainta, jonka säilytyksestä vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialue. Tutkimusryhmän jäsenillä tai ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä koodiavaimeen. Kaikki tutkimuksessa raportoitava tieto julkaistaan siten, että kukaan yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa. 

Tutkimuksessa kerätään digitaalisen kyselyn (MySeula) ja vahvalla tunnistautumisella kerättävien tietojen lisäksi henkilötietoja seuraavista rekisterinpitäjän omista ja kansallisista rekistereistä. Hyvinvointialueen rekistereistä yhdistämme asiakkaan yleisen edun mukaisesti terveystietoja esim. erikoissairaanhanhoidon (Uranus) ja perusterveydenhuollon (Pegasous, Lifecare) järjestelmistä. Kansallisista rekistereistä yhdistämme tietoja esim. Kansaneläkelaitoksen rekistereistä (esim. sairasvakuutuksesta korvattavat lääketoimitukset, Sairaanhoitokorvaukset (esim. lääkkeet maksuriveittäin), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rekistereistä (esim. sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri, perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri mukaan lukien työterveyshuolto ja kotihoito), Tilastokeskuksen FOLK-tietokannasta ja Työllisyyspalveluiden rekistereistä (esim. terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöä sekä niiden kustannuksia). Rekistereiden tiedot yhdistetään tutkimusaineistoon henkilötunnuksen avulla. Kansallisten rekistereiden yhdistämiseen haetaan tarvittavat viranomaisluvat ja tietoja käsitellään pseudonyymisoituna Toisiolain mukaisessa käyttöympäristössätietoturvallisessa ympäristössä (T3 tutkijan työtila). 

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ei tallenneta sairauskertomustietoihin. 

Tutkimuksessa tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle. 

Tietoja voivat käsitellä myös kansalliset ja kansainväliset valvontaviranomaiset ja tutkimuksen toimeksiantajan edustajat, joilla on oikeus tehdä tarkastuksia. 

Henkilötietojen säilytysaikaa sääntelee lainsäädäntö sekä ja hyvä tutkimustapa. Henkilötietojen säilytyksestä vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialue. Henkilötietoja säilytetään hyvinvointialueen tietoturvallisessa tietoaltaassa vuoteen 2035 asti, jonka jälkeen ne hävitetään.Kerättävät henkilötiedot tuhotaan hankkeen päättyessä. Hankkeen asiakirjoja säilytetään 10 vuotta tutkimuksen päättämisen jälkeen. Anonymisoitu aineisto, josta yksittäiset vastaajat eivät enää ole tunnistettavissa, arkistoidaan hyvinvointialueen tietoaltaaseen ja Yyhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

Jos keskeytät tutkimuksen, peruutat suostumuksen tai osallistumisenne tutkimukseen keskeytyy muusta syystä, sinusta siihen mennessä kerättyjä tietoja voidaan käyttää osana tutkimusaineistoa. Se on välttämätöntä tutkimustulosten ja tutkittavien turvallisuuden varmistamiseksi.  

Sinulla on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös oikeus tarkistaa tietosi ja pyytää tietojen oikaisemista tai täydentämistä (esimerkiksi jos havaitsette niissä virheen tai ne ovat puutteellisia tai epätarkkoja). Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.  

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä näitä oikeuksia voidaan kuitenkin rajoittaa. Laki voi velvoittaa rekisterinpitäjän säilyttämään tutkimustiedot tietyn määräajan rekisteröidyn oikeuksista riippumatta. Laki sallii poikkeukset rekisteröidyn oikeuksista silloin, kun se on välttämätöntä tieteellisten tutkimustulosten ja tutkittavien turvallisuuden varmistamiseksi. Tutkittavien oikeuksista ei tulla poikkeamaan. 

Voit milloin tahansa tiedustella, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä käsittelyn perusteista. Voit myös tiedustella mistä olemme saaneet tiedot ja mihin tietojasi on luovutettu. Sinulla on oikeus saada tiedot maksutta ja kohtuullisessa ajassa (yhden kuukauden sisällä siitä, kun pyydätte tietoja). Jos tietopyyntösi on hyvin laaja tai jostakin muusta perustellusta syystä tietojen kerääminen on erityisen aikaa vievää, voidaan määräaikaa pidentää enintään kahdella (2) kuukaudella. Määräajan jatkamisesta toimitetaan sinulle ilmoitus perusteluineen. 

Tietosuoja-asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä tutkimuksen vastuuhenkilöön tai rekisterinpitäjän tietosuojavastaavaan: 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilön yhteystiedot: 

Professori Tomi Mäki-Opas, 

Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo, Yhteiskuntatieteiden laitos 

Pohjois-Savon hyvinvointialue, Hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus 

sähköposti: tomi.maki-opas@uef.fi  

 

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot: 

Auli Mikkonen 

Pohjois-Savon hyvinvointialue 

sähköposti: auli.mikkonen@pshyvinvointialue.fi 

 

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkanne sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsotte, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 

Pienet_teot_otsikko2

Tutkijoiden esittely ja yhteystiedot

Pienet_teot_haitari_tutkijat

Professori Tomi Mäki-Opas 

Itä-Suomen yliopisto, Vaikuttavuuden talo, Yhteiskuntatieteiden laitos 

Pohjois-Savon hyvinvointialue, Hyvinvointipalvelujen tutkimuskeskus 

Puhelinnumero: 050 3234020 

Sähköpostiosoite: tomi.maki-opas@uef.fi 

 

Arviointiylilääkäri Kati Kinnunen

Pohjois-Savon hyvinvointialue

puhelinnumero: 044 717 9374

sähköpostiosoite: kati.kinnunen@pshyvinvointialue.fi

 


 

Projektitutkija Hanna Rekola

Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos

puhelinnumero: 046 921 4359

sähköpostiosoite: hanna.rekola@uef.fi 

Pienet_teot_linkkitutkimukseen

Huom! Tämä osio korvataan Wellpro:n toimittamalla lomakkeella!

Tutkimukseen osallistuminen

Kun olet tutustunut huolellisesti tutkittavan tiedotteeseen sekä tietosuojaliitteeseen, voit ilmaista halukkuudestasi osallistua tutkimukseen täyttämällä alla olevan lomakkeen. Jatko-ohjeet suostumuksen allekirjoituksesta ja tutkimukseen osallistumisesta tulevat sähköpostiisi.

 

Tilaa BitHabit aktivointi

Lisää sähköpostiosoitteesi ja puhelinumerosi, kiitos.

The SMS field must contain between 6 and 19 digits and include the country code without using +/0 (e.g. 1xxxxxxxxxx for the United States)
?