Banneri: Etusivu

poliklinikkatoiminta_bannerikuva

Yleistä hoitoketjuista

Alueelliset hoitoketjut

Alueellisilla hoitoketjuilla kuvataan sosiaali- ja terveysalan (SOTE) ammattilaisten välistä työnjakoa tietyn sairauden ennaltaehkäisyn, diagnostiikan ja hoidon osalta sekä ohjeistetaan työ- ja tiedonkulun vaiheita, esimerkiksi lähetekäytäntöjä, hoitovastuun siirtyessä perustason ja erityistason hoidon välillä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen (PSHVA) hoitoketjukuvauksista useisiin on hahmoteltu myös potilaan polku ammattilaisen vierelle. Tässä korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä ja työkaluja sekä raamitetaan hoitoa potilaan ensi oireista paranemiseen ja jatkoseurantaan tai elämään pitkäaikaissairauden kanssa. Potilaan polulla tarjotaan sairauskohtaista tietoa sekä väyliä muun muassa omahoito-ohjeisiin ja alueellisiin tukiverkostoihin, kuten vertaistukeen.

Valmis alueellinen hoitoketju sisältää muun muassa:

  • Sovitun työnjaon eri toimijoiden välillä
  • Toimintaohjeet kuhunkin hoitovaiheeseen linkitettynä
  • Mahdollisuuden mallilähetteisiin ja -epikriiseihin
  • Potilasohjeet ja muuta ohjausmateriaalia suoraan potilaalle

 

Hoitoketjujen laatiminen, taustat ja tavoitteet

Alueellisten hoitoketjujen laatimisessa priorisoidaan sairaudet, jotka koskevat suurta potilasjoukkoa, joiden hoito aiheuttaa merkittäviä kustannuksia tai joiden hoidossa on merkittävä tarve sopia yhteisistä pelisäännöistä. Hoitoketjut materiaaleineen pohjautuvat näyttöön perustuvaan lääketieteeseen ja Käypä hoito –suosituksiin.

Hoitoketjuilla tavoitellaan laadukasta, koko Pohjois-Savon alueella tasalaatuista ja yhtenäistä hoitoa. Alueellisiin hoitoketjuihin voidaan kytkeä myös asiakkuussegmentointia ja asiakkuuspolkuvaihtoehtoja. Kuitenkin yksittäisen potilaan kohdalla hoito suunnitellaan aina yksilöllisen tarpeen mukaisesti, potilaan ja ammattilaisen yhteistyönä. 

 

Systemaattinen hoitoketjutyö

Pohjois-Savossa systemaattinen hoitoketjutyö aloitettiin keväällä 2020, jolloin terveydenhuoltolain mukaisesti alueellisen hoitoketjutyön koordinoinnista vastasi PSSHP:n Perusterveydenhuollon yksikkö. SOTE-uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta alkaen hoitoketjutyö kuuluu hyvinvointialueen vastuulle ja PSHVA:lla asiantuntijapalveluihin, Laatu ja vaikuttavuus -tiimille.

Systemaattisuus hoitoketjuissa ja hoidon taustalla luo uusia mahdollisuuksia hoidon seurantaan, vaikuttavuuden arviointiin ja tiedolla johtamiseen. Ketjuja kehitetään jatkuvasti ja ketjukuvauksia ylläpidetään säännöllisesti.

Hoitoketjut laaditaan moniammatillisesti perusterveydenhuollon, työterveyshuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon ja mm. potilasjärjestöjen yhteistyönä huomioiden myös potilaan tai hänen läheisensä näkökulmaa. Työskentelyperiaatteet on linjattu tarkemmin PSSHP:n hallinnollisessa ohjeessa (Alueellinen hoitoketjutyöskentely Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä, ohje päivitettävänä HVA:lle v. 2023).

Valmiit hoitoketjut julkaistaan Duodecimin Terveysporttiin sekä linkitetään PSHVA:n hoitoketjujen verkkosivuille (ks. Hoitoketjujen hakemisto), täältä useat ketjuista ovat vapaasti myös muiden kuin SOTE-ammattilaisten käytettävissä ja pääsy potilaan poluille onnistuu.